100 otázok a odpovedí - ZDP po novom, Optimalizácia

100 otázok a odpovedí - ZDP po novom, Optimalizácia

1 obchod
Recenzie:

Recenzie a testy 100 otázok a odpovedí - ZDP po novom, Optimalizácia 9788081621956 nájdete v konkrétnom obchode.

Popis:

Titul obsahuje súbor otázok a odpovedí z oblastí dane z príjmov a daňovej optimalizácie. ZDP po novom: - Daň z príjmov FO - Závislá činnosť - Oslobodený príjem - Samostatne zárobková činnosť - Daň z príjmov PO - Sadzba dane Optimalizácia: - Daňová povinnosť FO - Daňová povinnosť PO Novela... Viac o produkte

7,51 €

Informácie o produkte

100 otázok a odpovedí - ZDP po novom, Optimalizácia

Titul obsahuje súbor otázok a odpovedí z oblastí dane z príjmov a daňovej optimalizácie. ZDP po novom: - Daň z príjmov FO - Závislá činnosť - Oslobodený príjem - Samostatne zárobková činnosť - Daň z príjmov PO - Sadzba dane Optimalizácia: - Daňová povinnosť FO - Daňová povinnosť PO Novela zákona o dani z príjmov zaviedla pravidlá, ktoré predchádzajú vzniku hybridných nesúladov, pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti u fyzických osôb, oslobodenie plnení poskytovaním v rámci aktívnej politiky práce na projekty na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a oslobodenie plnení poskytovaných Ministerstvom kultúry SR na účel odstraňovania následkov mimoriadnych udalostí alebo znižovania negatívnych vplyvov mimoriadnych situácií na oblasť kultúry, spresnenie a úprava podmienok pre uplatnenie sadzby dane vo výške 15 %, upustenie od vyrovnania preddavkov na daň z príjmov právnických osôb zaplatených do lehoty na podanie daňového priznania, povinnosť správcu dane oznamovať daňovníkovi na základe podaného daňového priznania výšku a splatnosť preddavku na daň z príjmov, nové pravidlá pre uplatňovanie daňového bonusu, posunutie spôsobu registrácie z úradnej moci a to od 1. 1. 2021, vypustenie oslobodenia tzv. 13. a 14. platu... Daňová povinnosť FO a PO Podľa ustanovenia § 15 daňového poriadku daňové priznanie je povinný podať: • každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov, ktorým je aj ZDP, • ten, koho správca dane na to vyzve. Zákon upravuje, ktorým daňovníkom, v akej lehote a za akých podmienok vzniká povinnosť podať daňové priznanie. Podľa § 32 ZDP má povinnosť podať daňové priznanie daňovník/FO, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP s výnimkou uvedenou v § 32 ods. 4 ZDP. Ak daňový subjekt opomenie povinnosť a nepodá daňové priznanie v lehote podľa hmotnoprávne...

Reklama