Podmienky používania nákupnej galérie Diomi.sk

1. Úvodné ustanovenia

 • 1.1. Tieto podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti medzi obchodnou spoločnosťou 13 bytes, s.r.o., so sídlom Čatára Nebiljaka 499/2, 089 01 Svidník, IČO: 47 622 717, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 30008/P (ďalej len „poskytovateľ“) a tretími osobami (ďalej len „používateľ“) vznikajúce zo zmlúv o poskytovaní služieb (ďalej len „zmluva o poskytovaní služieb“) uzatváraných prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa umiestnenej na internetovej adrese https://www.diomi.sk (ďalej len „webová stránka“).
 • 1.2. Znenie podmienok používania môže poskytovateľ meniť alebo dopĺňať priebežne. Zmeny nadobúdajú účinnosť v momente ich zverejnenia na webovej stránke.
 • 1.3. Diomi® nie je internetovým obchodom a nezodpovedá za nezrovnalosti v prípade odlišného obsahu v porovnaní s poskytnutými údajmi od partnerov. Informácie zverejnené na webovej stránke sú len informatívne. Pred každým zrealizovaným nákupom odporúčame skontrolovať údaje na stránkach internetového obchodu vrátane obchodných podmienok stanovených tretími stranami za ktoré Diomi® nenesie zodpovednosť.

2. Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb

2.1. Podmienky služby

 • 2.1.1 Službu nemusí poskytovateľ poskytovať v prípade, že jej poskytovaniu bránia prekážky na strane používateľa alebo na strane iných osôb. Poskytovateľ tak nemusí službu poskytovať najmä v prípade, keď dôjde k výpadkom v dodávke elektrickej energie, výpadkom dátovej siete, iným poruchám spôsobeným tretími osobami alebo zásahom vyššej moci.
 • 2.1.2. Pri poskytovaní služby môže dochádzať k výpadkom, dočasnému obmedzeniu, prerušeniu alebo zníženiu kvality služby.

2.2. Využívanie služby

 • 2.2.1. Prístup k službe je určený výhradne pre používateľov. Používateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa umožniť použitie služby tretím osobám.
 • 2.2.2. Používateľ berie na vedomie, že poskytovateľ nenesie v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Z. z., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, zodpovednosť za obsah informácií ukladaných používateľom. Používateľ berie ďalej na vedomie, že poskytovateľ nezodpovedá za protiprávne úkony používateľa.
 • 2.2.3. Používateľ nesmie vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby sa znemožnila alebo obmedzila prevádzka serveru poskytovateľa, na ktorom sa služba prevádzkuje, ani vykonávať iné útoky na tento server, ani nesmie byť pri takej činnosti nápomocný tretej osobe. Používateľ nesmie používateľský účet a službu využívať spôsobom, ktorý by neprimerane obmedzoval ďalších zákazníkov poskytovateľa v používaní služby alebo inak neprimerane obmedzoval poskytovateľa. Používateľ najmä nesmie server poskytovateľa, na ktorom sa služba prevádzkuje, zaťažovať automatizovanými požiadavkami.
 • 2.2.4. Používateľ nesmie v rámci služby používať mechanizmy, nástroje, programové vybavenie ani postupy, ktoré majú alebo by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku zariadenia poskytovateľa, bezpečnosť internetu alebo ďalších používateľov internetu.

3. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 • 3.1. Používateľ berie na vedomie, že počítačové programy tvoriace webovou stránku sú chránené autorským právom. Používateľ sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať do počítačových programov alebo používať počítačové programy, ktorých vykonávateľom majetkových práv alebo používateľom je poskytovateľ.
 • 3.2. Poskytovateľa vo vzťahu k používateľovi neviažu žiadne kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

4. Ochrana osobných údajov

 • 4.1. Zákonným dôvodom spracovania vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné na splnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrení prevádzkovateľom pred uzatvorením takej zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“).
 • 4.2. Účelom spracovania vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom alebo vykonanie opatrení zo strany prevádzkovateľa pred uzatvorením takej zmluvy.
 • 4.3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.
 • 4.4. Prevádzkovateľ bude spracúvať vaše osobné údaje po dobu trvania účinkov práv a povinností z príslušnej zmluvy a po dobu nevyhnutnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najviac však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 • 4.5. Užívateľ má možnosť udeliť nepodmienený súhlas so zasielaním informácií a obchodných oznámení zo strany poskytovateľa súvisiacich so službami na adresu užívateľa. Zároveň má možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať.
 • 4.6. Ďalšími príjemcami vašich osobných údajov budú osoby tvoriace koncern, osoby zaisťujúce marketingové služby pre prevádzkovateľa, osoby zabezpečujúce prevádzku marketingových platforiem s prevádzkovateľom a osoby zabezpečujúce technické alebo organizačné činnosti pre prevádzkovateľa v súlade s pokynmi prevádzkovateľa (sprostredkovatelia osobných údajov).
 • 4.7. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii,
 • 4.8. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť vašich osobných údajov.
 • 4.9. V prípade presvedčenia, že spracovaním vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na orgáne dohľadu.
 • 4.10. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie vašich osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia vašich osobných údajov nemožno zmluvu uzatvoriť ani zo strany prevádzkovateľa plniť.

5. Záverečné ustanovenia

 • 5.1. Ak vzťah súvisiaci s používaním webovej stránky alebo právny vzťah založený zmluvou o poskytovaní služieb obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodli, že ich vzťah sa riadi slovenským právom.
 • 5.2. Kontaktné údaje poskytovateľa: adresa elektronickej pošty [email protected]
Posledná aktualizácia dňa 29. 6. 2020
Nahor